Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepkokosowy.pl
 

Data publikacji: 10.05.2018
Data wejścia w życie: 25.03.2018 
______________________________________________________________________

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Wojciech Lisak,

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z siedzibą w Brwinowie, pod adresem: ul. Armii Krajowej 1 lok.66, 05-840 Brwinów, NIP: 522-180-73-01, REGON: 142121140, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

  Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1)                  Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklepkokosowy.pl prowadzony jest przez Wojciecha Lisak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE– szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

2)                  Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3)                  W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

4)                  Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

5)                  Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6)                  Strona działa w oparciu o certyfikat SSL co stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych osobowych podawanych poprzez stronę internetową. SSL jest szyfrowanym certyfikatem.

7)                 Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

8)                  Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9)                  Sprzedawca informacyjnie przekazuje, że nie posiada specjalistycznej wiedzy dotyczącej zdrowej żywności oraz że informacje zamieszczone przy produktach pochodzą od producentów. W żadnym stopniu, Sprzedawca prosi, aby nie posiłkować się jedynie tymi informacjami ale w przypadku chęci zdrowego odżywania się zasięgnąć eksperckich porad żywnościowych od dietetyków i innych osób posiadających specjalistyczną wiedzę w tym zakresie. Sprzedawca nie udziela porad dietetycznych ani innych związanych ze zdrowym odżywaniem się..

10)              W sklepie sprzedawane są wyłącznie produkty spożywcze oraz kosmetyczne. Sklep nie sprzedaje leków.

11)              Sprzedawca zaleca każdemu Klientowi  każdorazowe konsultacje z lekarzem w przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa konsumpcji produktów spożywczych lub używania kosmetyków sprzedawanych w Sklepie.

12)              Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na możliwości uczuleń,  lub przeciwwskazań do stosowania jakiegoś produktu lub jego składników wskutek przebytych chorób lub w związku z posiadanymi dolegliwościami.  

13)              Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

14)              Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

15)              Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową.

16)              Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość  Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

17)              Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sklepkokosowy.pl jest sprzedaż detaliczna zdrowej żywności oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

18)              W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

19)              Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

20)              Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 II DEFINICJE

 1)                  REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2)                  STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3)                  UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

4)                  KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;

5)                  SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklepkokosowy.pl

6)                  SPRZEDAWCA–  Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z siedzibą w Brwinowie, pod adresem: ul. Armii Krajowej 1 lok.66, 05-840 Brwinów, NIP: 522-180-73-01, REGON: 142121140, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

7)                  USŁUGODAWCA - Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z siedzibą w Brwinowie, pod adresem: ul. Armii Krajowej 1 lok.66, 05-840 Brwinów, NIP: 522-180-73-01, REGON: 142121140, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

8)                  KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego

9)                  KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

10)              KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

11)              USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego

12)              ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz telefonicznie oferta zawarcia umowy sprzedaży;

13)              UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

14)              KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

15)              REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym ;

16)              UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego

17)              PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

18)              FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

19)              FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

20)              DOKUMENT SPRZEDAŻY  - Paragon lub faktura VAT będące potwierdzeniem umowy sprzedaży;

21)              ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

22)              KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

23)              INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

24)              KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

25)              MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

26)              MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

27)              ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

28)              PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

29)              USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

30)              FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

31)              SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

32)              WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 III REJESTRACJA

 1)                  Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

2)                  W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3)                  Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a)                  E-mail

b)                  Hasło

c)                  Potwierdź hasło

4)                  Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie przesłany link aktywacyjny na wskazany przy rejestracji adres e-mail. Potwierdzenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Po prawidłowym wykonaniu tej czynności zostaje utworzone Konto Użytkownika.

5)                  W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

6)                  W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

 IV ZAMÓWIENIA

 1)                 Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową www.sklepkokoskowy.pl , mailem pod adresem: info@sklepkokosowy.pl, oraz w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy poprzez telefon pod numerem 515 333 201.

2)                  Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9:00 – 15:00.

3)                  Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

4)                  Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT.

5)                  Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

6)                  Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

7)                  Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

8)                  W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

9)                  „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

10)              Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu płatności oraz wysyłki towaru. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „Kupuję i płacę”. Klient w celu złożenia zamówienia powinien wypełnić formularz zamówienia podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy, którymi są: a) Imię/Nazwisko/Adres/Ulica i nr domu/mieszkania/Kod pocztowy/Miasto/Kraj/Telefon/E-mail

Opcjonalnie można wskazać Inny Adres wysyłki, niż dane Zamawiającego.

11)              W przypadku Kupujących, będących jednocześnie przedsiębiorcami, należy wskazać dodatkowo Nazwę firmy, NIP oraz dane adresowe do fakturowania.

12)              Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres informacji o produktach związanych z działalnością sprzedawcy w ramach usługi Newsletter.

13)              Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte.  Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się  wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.

14)              Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

15)              Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego

16)             Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1)                  Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

2)                  Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

a)                  przelewem – wpłata na rachunek bankowy firmy

b)                  płatność gotówką lub kartą – przy odbiorze towaru z naszego magazynu.

c)                  Płatności online Przelewy24

d)                  Płatności online PayPal za dodatkową opłatą 5 zł

e)                  Płatność za pobraniem (gotówką u kuriera) za dodatkową opłatą) 5 zł

3)                  Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4)                  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5)                  Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

 VI REALIZACJA DOSTAWY

1)                  Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2)                  Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej, Paczkomatów lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu – jeśli występują.

3)                  Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.

4)                  Sklep gwarantuje Klientowi darmową wysyłkę towaru dla zamówień przekraczających kwotę 300 złotych  brutto dla zamówień opłacanych z góry przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.

5)                  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

6)                  Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

7)                  Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.

8)                  W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 7 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

9)                 Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie:  515 333 201 bądź na adres e-mail: info@sklepkokosowy.pl 

10)              Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie:  515 333 201 bądź na adres e-mail:  info@sklepkokosowy.pl

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

1)                  W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego,Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

2)                  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3)                  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed  upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4)                  W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5)                   Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6)                  Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7)                  Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8)                  Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

9)                  W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10)              Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady

11)              Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

12)              Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

13)              Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

14)              Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

15)              Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16)              Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17)              Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

18)              Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

19)              W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

20)              Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

21)              W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

22)              Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

23)              Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

24)              W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

25)              Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

26)              W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

27)              Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze  z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

28)              Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

29)              Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

30)              W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

31)              Adresem reklamacyjnym jest:  Wojciech Lisak NEW LIFE, ul. Kresowa 17, 05-082 Nowe Babice .

 VIII GWARANCJA

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary dostępne w sklepie internetowym www.sklepkokosowy.pl 
 2. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.

 IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1)                 Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: info@sklepkokosowy.pl lub na adres:

 Wojciech Lisak NEW LIFE, ul. Kresowa 17, 05-082 Nowe Babice

2)                  Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem sklepkokosowy.pl  lub w  innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3)                  Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4)                  Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 

5)                  W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6)                  Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7)                  Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8)                  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9)                  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a)                  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b)                  w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c)                  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

1)                  Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

2)                  Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

3)                  Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

4)                  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5)                  Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a)                  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

b)                  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c)                  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)                  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)                  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)                   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)                  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)                  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)                    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)                    o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)                  zawartej na drodze aukcji publicznej;

l)                    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)                o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1)                  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego  następujące Usługi Elektroniczne:

a)                  założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

b)                  umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

c)                  newsletter

1)                  Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

2)                  Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia usługi Newslettera zawarte są na czas nieoznaczony.

3)                  Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

4)                  Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

5)                  Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

6)                 Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej:  info@sklepkokosowy.pl  lub pisemnie na adres: Wojciech Lisak NEW LIFE, ul. Kresowa 17, 05-082 Nowe Babice. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

7)            Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklepkokosowy.pl lub pisemnie na adres: Wojciech Lisak NEW LIFE, ul. Kresowa 17, 05-082 Nowe Babice.

8)            Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

9)            Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

10)         Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

11)         Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XI POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA NA TEMAT ADMINISTROWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Kliencie,

w trosce o Twoje dane osobowe oraz z uwagi na obowiązek prawny informujemy:

25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO.

W związku z tym przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas

Twoich danych osobowych.

Pełną treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO otrzymasz:

 • podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych - w przypadku, w którym sam je nam

Przekażesz na przykład przy złożeniu zamówienia w naszym sklepie lub w przypadku zapytania o naszą ofertę.

 • najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy naszej pierwszej komunikacji lub przy

ujawnieniu danych innemu odbiorcy – w przypadku, w którym pozyskamy Twoje dane osobowe

od innego podmiotu. Na przykład w sytuacji kiedy połączymy się z innym sklepem przez co będziemy kontynuować realizację Twoich zamówień.

 1. O jakich danych mówimy?

 Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby

fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację np. imię i nazwisko,

numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, dane adresowe i kontaktowe np. numer

telefonu, adres poczty elektronicznej.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest New Life Wojciech Lisak z siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ul. Armii Krajowej 1 lok. 66.

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i
przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do nas napisać email na adres: Wojciech.Lisak@sklepekologiczny.com.pl lub zadzwonić pod numer +48 508909200

 1. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • realizacji złożonych przez Ciebie zamówień,
 • odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytania,
 • obsługi Twoich reklamacji i próśb, które do nas kierujesz;
 • badania jakości naszych usług, czyli oceny satysfakcji z realizacji umowy.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty związanej z Twoimi

preferencjami w zakresie naszych usług, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej

zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda bez niej nie będziemy kierować do Ciebie żadnych treści o charakterze marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania

umowy zawartej z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych w celu realizacji praw i

obowiązków związanych prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, między innymi dla celów podatkowych i

rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas jest uzależniony od celu

przetwarzania. Wynika on zwykle z:

 • okresu trwania umowy – nie tylko zrealizowanie Twojego zamówienia ale też gwarancji i rękojmi
 • okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także
 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek prowadzenia rejestru zapytań,

obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług,

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 1. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

 Twoje dane są nie tylko administrowane ale i przez nas przetwarzane, co oznacza że mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność.

takim jak operatorzy telekomunikacyjni, firmy informatyczne zajmujące się naszym zapleczem technicznym jak hosting, poczta email, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, rachunkowe i księgowe. Tu zapewniamy Cię że dostęp do danych otrzymają te firmy tylko w niezbędnym do realizacji głównego celu zakresie. Nie będziemy nadużywać Twojego zaufania i nie udostępniamy Twoich danych niepotrzebnie.

 1. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich

danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży, skutkiem ich niepodania będzie

brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 

 Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
 • Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub

przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody,

 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania

przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych.

Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie

uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź

wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy

wobec Ciebie.

 

Możesz także zażądać:

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie

są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą

przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa;

wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie

danych.

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych

osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionujesz

prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane

nie będą nam już potrzebne, ale będziesz ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń,

wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione

podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu.

 

Prosimy, zwróć uwagę, że:

 

Zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim będziemy w stanie

wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności wynikających z konieczności realizacji praw i

obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych lub ich przetwarzanie jest dla nas

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania zapłaty należności

powstałych w trakcie obowiązywania umowy lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np.

obowiązek prowadzenia rejestru zapytań, obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli

natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal

przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w

dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez nas

Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem

 • poczty elektronicznej na adres Wojciech.Lisak@sklepekologiczny.com.pl
 • pocztą tradycyjną na adres New Life Wojciech Lisak ul. Armii Krajowej 1 lok. 66

 

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 XII POLITYKA COOKIES

 Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

 1. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep internetowy pobiera pliki cookies:

a) stałe;

b) analityczne;

c) zewnętrzne.

 1. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia

c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu

d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła

e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika

f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika

tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania

b) czas wysłania odpowiedzi

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik

f) informacje o przeglądarce Użytkownika

g) informacje o adresie IP

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)                  Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 

2)                  Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3)                  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4)                  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5)                  Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a)                  telefon:  515 333 201

b)                 e-mail: info@sklepkokosowy.pl

c)                  pisemnie na adres: Wojciech Lisak NEW LIFE,  ul. Kresowa 17, 05-082 Nowe Babice

1)                  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

2)                  Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 

3)                  Nazwa Sklepu internetowego adres pod którym jest dostępny: info@sklepkokosowy.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

4)                  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.